Logo - Gå til forsiden

Nysgjerrig på medlemsskap?

Nysgjerrig medlemskap?

 
Vi oppfordrer alle som ønsker å være en del fellesskapet i Os misjonskirke
til å bli medlemmer i menigheten. Man trenger ikke være medlem for å delta
på noe av det som skjer her, men vi tror medlemskap er viktig for eierskap
og tilhørighet. Dessuten er det slik at det er medlemmene i Os misjonskirke
som har innflytelse på menighetens retning, og derfor er det viktig at de som
faktisk er aktive og engasjerte også er medlemmer.

Vi tror det er et bra prinsipp at man er medlem der man er aktiv, og det å
melde seg inn/ut av en menighet eller melde overflytting er i seg selv en enkel sak.
Noen tenker kanskje de bare skal være her for noen år,
men hvorfor ikke være medlem så lenge du er her?

Som medlem får du stemme på menighetens årsmøte og menigheten får
refusjon av kirkeskatt (“statsstøtte”) for de av medlemmene som er med i
trossamfunnet Misjonsforbundet. Det er mulig å være med i vår menighet
uten å tilhøre trossamfunnet, men vi oppfordrer alle til å melde seg inn også
i Misjonsforbundet.

Før man blir meldt inn i menigheten bør man ha en medlemssamtale.
Her er det åpent for spørsmål og vi snakker litt generelt rundt det å være medlem
i menigheten. Så i en påfølgende gudstjeneste tas man opp som medlemmer.

3 “kriterier”

I menighetenes vedtekter er det beskrevet tre kriterier for medlemskap i menigheten.
Menigheten er åpen for mennesker:

  1. som tror på Jesus
  2. som ønsker å leve etter Guds ord
  3. som ønsker å dele fellesskap og ansvar sammen


To typer medlemskap

  1. Lokalt medlemskap.
  2. Lokalt medlemskap og medlemskap i trossamfunnet
    Det Norske Misjonsforbund.

Man kan velge å bli medlem bare i lokalmenigheten (mens man står registrert i et
annet trossamfunn) eller både i lokalmenigheten og trossamfunnet. Dette er det
samvittighetsfrihet rundt. Det kreves altså ikke utmeldelse av statskirken for å bli
medlem i våre menigheter.

En kristen menighet konstitueres ikke ved at den er registrert av staten.
Det er mennesker som kommertil å tro på Kristus som utgjør menigheten.
De medlemmer i Det Norske Misjonsforbund som ikke står i Den norske kirke
har ifølge Den nye lov om trossamfunn av 13.juni 1969 latt seg
registrere som eget trossamfunn, hvor de har sin kirkerettslige status.

Noen spørsmål og svar.

Hva er en frimenighet?
Frimenighet eller frikirke brukes ofte som betegnelse på menigheter og kirkesamfunn
som ikke tilhører Den norske kirke (statskirken).
Det betyr at kirkesamfunnet eller menigheten ikke finansieres eller styres av staten,
men er en selvstendig enhet. Os misjonskirke tilhører fellesskapet Misjonsforbundet,
som har om lag 8000 medlemmer i rundt 90 selvstendige menigheter rundt i Norge.

Hva særpreger Misjonsforbundet?

Kjennetegnene på Misjonsforbundet er de frie, sterke og selvstendige menighetene
med iver for enhet og fellesskap, misjon og diakoni både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.


Dette uttrykkes i fortettet form i vår visjon:


«Guds barns enhet og

menneskers frelse

 

Barne- og ungdomsarbeid er også sterkt vektlagt, og
Misjonsforbundet UNGs visjon er:

«Barn og ungdom for

Kristus

og menigheten

Mange viktige kjennetegn ved Misjonsforbundet har preget oss siden starten
under 1800-tallets vekkelser:

-Troen på Jesus Kristus som Herre og Frelser er det sentrale –
ved troen blir mennesker Guds barn og innlemmet i den kristne menighet.

- Engasjert tro ved et aktivt, personlig valg.

- Samvittighetsfrihet i forhold til syn på dåpen (tidspunkt/form).

- Samvittighetsfrihet i forhold til syn på nattverden.

- Samvittighetsfrihet i forhold til medlemskap (i statskirken).

- Bibelen er den overordnede autoritet.

 

I Misjonsforbundet har vi valgt å leve og arbeide i felleskap, til tross for at det
finnes tros- og ordnings-spørsmål som vi ser ulikt på. Samtidig er vi bevisste på
at det læremessige og livssynsmes­sige mangfold må ha sine grenser om enheten skal bevares.

Kirkefader Augustins formuler­ing:

 

”fasthet i det sentrale, frihet i det perifere, og kjærlighet i alt”

 

kan vi som Misjonsforbund helhjertet slutte oss til. Misjonsforbundet tilhører den
evange­likale kirkefamilie og ser på bekjennende kristne innen alle kirkesamfunn
som søsken, venner og medarbeidere.


Vi vil være en kirke som søker seg utover i samfunnet for å nå så mange som mulig,
og samtidig være et varmt fellesskap med rom for alle som tror på Jesus Kristus.

Les mer i vårt grunnlagsdokument Rotfestet og raus.

 Hva slags dåp praktiserer dere?
Innen kristenverdenen er det ulike syn på når dåp bør foretas, som spedbarn eller
som følge av egen uttrykt tro (troende dåp). I Misjonsforbundet mener vi det er opp
til den enkelte å bestemme tidspunkt for dåp (samvittighetsfrihet), noe som betyr at vi
både utfører dåp av barn og troendes dåp. Dåp av barn utføres på såkalt metodistisk grunnlag.
Det vil si vi døper barnet fordi vi tror det allerede tilhører Guds rike.
Grunnen til at vi mener at vi kan ha samvittighetsfrihet i forhold til dåptidspunkt, er at vi
tror tilhørighet til Jesus (frelse) ikke er et resultat av dåp, men egen bekjennelse.

Kan man forlate menigheten?

Ja, det er bare å melde fra om at man vil melde seg ut. Det er ofte nyttig for
pastoren/ledelsen å få vite hvorfor, for å kunne forbedre det hvis noe oppleves feil eller 
problematisk i menigheten, men det er ingen krav om å begrunne utmeldelsen
.

Ta kontakt med oss for mer informasjon.


Leder for lederskapet:
Lívia Cerqueira de Souza HodneTlf: 93 69 05 06

 

«Begeistret for Jesus, menigheten og lokalsamfunnet Os.
Mennesker som ærer Gud, gjør Jesus kjent og vokser i åpne og levende menighetsfellesskap.»


Besøksadresse (møtelokale):

Kolskogheiane 12 (ved siden av Os Vidaregåande Skule)

Postadresse:
Postboks 166, 5202 Os

Givertjeneste:
Kontonr. 3631.50.79483